Anywhere 2 Go Co.,Ltd.
(Arunsawad dot com Co.,Ltd.)

อัพเดตล่าสุด: 18 พฤษภาคม 2566

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Claim Di (Privacy Notice)

1. บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด (Claim Di) (บริษัท) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าบริษัท ที่เชื่อมโยงกับบริการของ Claim Di (ตามที่กำหนดใน เงื่อนไขการให้บริการของ Claim Di)
จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อลูกค้าบริษัทได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา (ท่าน) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook ID, Apple ID, รูป Profile, เพศ, ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ E-mail, ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน และ เบอร์โทรศัพท์

2.2 สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ขอดูและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โดยหากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยวิธีการได้มาได้

(ข) ในกรณีบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ เป็นต้น ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ระงับ หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้

(ค) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการให้บริษัทดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการยกเลิกการเป็นผู้ใช้บริการ หรือบริษัทได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยการติดต่อบริษัทผ่านช่องทาง
1. E-mail : support@anywheretogo.com
หรือ
2. บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด "สำนักงานใหญ่"
ที่อยู่ 12/1 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร. 02 037 7555 แจ้งติดต่อส่วนงาน IT Support
** ข้อมูลบัญชีของคุณจะถูกยกเลิก และลบออกจากฐานข้อมูลของบริษัท ภายในสามสิบ (30) วัน **


ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในแอปพลิเคชัน Facebook บัญชีข้อมูลของ Facebook ตามเงื่อนไขของ Facebook และ/หรือ บัญชีข้อมูลของ Apple ตามเงื่อนไขของ Apple เมื่อเริ่มใช้งาน เพศ, ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ E-mail และ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ บัญชีข้อมูลของ Android ตามเงื่อนไขของ Google Play เมื่อเริ่มใช้งาน เพศ, ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ E-mail และ เบอร์โทรศัพท์้

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

(ก) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท เพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญานั้น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการในภาพรวม

(ข) ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการรายบุคคล โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริษัทอาจทำการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด, พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้นได้

4. ระยะเวลาในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังใช้งานระบบ นับแต่วันที่ความเป็นผู้ใช้บริการเริ่มต้นใช้งานระบบ เว้นแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะถูกร้องขอให้ลบจากความต้องการของผู้ใช้บริการภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของบริษัทแล้ว

5. ผู้ใช้บริการทราบว่าการไม่ให้ข้อมูลหรือมีการยกเลิกการใช้ระบบ ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือมียกเลิกการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้