Screen Shot 2016-07-27 at 2.03.17 PM

eGovernment Forum 2016

Sharing is caring!

Screen Shot 2016-07-27 at 2.03.36 PMกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATC) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ “eGovernment Forum 2016” ภายใต้แนวคิดหลัก The Challenge of Government Innovation : Disruptive Government 

เพื่อยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน  ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ พร้อมการปาฐกถาพิเศษ  และเสวนาพิเศษระดับสูง โดย รองนายกรัฐมาตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้าจากหลายๆท่าน และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที ซึ่งคุณแจ็ค เคลมดิ จะขึ้นเวทีถ่ายทอดประสบการณ์ด้านดิจิทัลในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ เวลา 11.00-12.00 . นี้ด้วย

Date: 3 – 4  สิงหาคม 2559

Time: 09.00 – 17.00 .

Location: ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 5 – 7  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Website: www.egovernmentforum.com

Sharing is caring!