1

ประกันรถยนต์แบบใหม่ จ่ายเบี้ยประกันภัย แบบเฉลี่ยรายวัน

Sharing is caring!

ประกันรถยนต์แบบใหม่
จ่ายเบี้ยประกันภัย แบบเฉลี่ยรายวัน
มีผลบังคับสำหรับการทำสัญญากับบริษัทตั้งแต่ 22 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
จ่ายเบี้ยประกันภัย แบบเฉลี่ยรายวัน

⭕️ สภาพปัญหา ⭕️
ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิต กระทบต่อรายได้ ประชาชนที่มีรถแม้จะมีการใช้รถน้อยลง แต่ก็มีภาระต้องชำระเบี้ยประกันรถเป็นรายปี ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกมาตรการด้านประกันภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
2

⭕️ ข้อดี ⭕️
✅ แบ่งเบาภาระผู้เอาประกันภัยในการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
✅ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยโดยอาจตกลงกับบริษัทประกันภัยเพื่อจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยให้สอดคล้องกับการใช้รถ
✅ มีการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย แบบรายวัน รายเดือน หรือรายไตรมาสโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น
✅ กำหนดทางเลือกให้บริษัทประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัย แบบเฉลี่ยรายวันได้
✅ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยระยะยาวใช้เบี้ยประกันภัยพื้นฐานเดียวกันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และปีที่ 2 ปีที่ 3 ใช้้เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน 95% และ 85% ของปีที่ 1 ตามลำดับ
3

⭕️ ผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกับบริษัทประกันภัย ⭕️
✅ จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น หรือระยะยาว
✅ ปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
✅ เลือกชำระเบี้ยประกันภัยตามความสามารถของตนเอง
✅ เลือกความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ต้องการ

4

⭕️ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจระยะสั้น (ข้อดี) ⭕️
✅ เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถตามเวลาที่ต้องการ
✅ คำนวณเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวัน
✅ จ่ายเบี้ยน้อยลงตามระยะเวลาคุ้มครองที่เลือก

⭕️ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจระยะยาว (ข้อดี) ⭕️
✅ ระยะเวลาเอาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
✅ใช้เบี้ยประกันพื้นฐานเดียวกันตลอดระยะเวลา
✅ ปีที่ 2 และปีที่ 3 ใช้เบี้ยพื้นฐาน 95% และ 85% ของปีที่ 1 ตามลำดับ
✅ รับรู้เบี้ยล่วงหน้า ทำให้วางแผนการจ่ายค่าเบี้ยประกันได้

5

⭕️ กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.ฯ ระยะสั้น ⭕️
✅ เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถตามระยะเวลาที่ต้องการ
✅ คำนวณเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ย
✅ จ่ายเบี้ยน้อยลงตามระยะเวลาคุ้มครองที่เลือก

⭕️ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.ฯ ระยะยาว ⭕️
✅ ระยะเวลาเอาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
✅ ใช้อัตราเบี้ยประกันพื้นฐานแบบเฉลี่ย
✅ เบี้ยประกันภัยไม่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

6

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *