119963000_2893738730857632_1540361540292598103_n

ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม ทางร่วม ทางแยก วงเวียน หรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดินรถ ที่ตัดข้ามทางรถไฟ ปรับ 500 บาท

Sharing is caring!

ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร
ก่อนถึงทางข้าม ทางร่วม ทางแยก วงเวียน
หรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดินรถ
ที่ตัดข้ามทางรถไฟ ปรับ 500 บาท
❌❌❌
// ค่าปรับจราจรใหม่ เริ่มใช้แล้ววันนี้ //

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *