Screen Shot 2020-07-30 at 2.55.23 PM

วิธีคิดอย่างไร ที่ทำให้พี่แจ็คสามารถยืนหยัดสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างไม่ย่อท้อ Ep.2

Sharing is caring!

มาชมตอนที่ 2 ต่อกันครับ 😎
นอกจากความเชื่อมั่น ในคำแนะนำของคุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล God Father ของวงการ Startup ไทยแล้ว พี่แจ็คยังต้องฝ่าฟันอุปสรรคอีกมากมาย 👍 วิธีคิดอย่างไร ที่ทำให้พี่แจ็คสามารถยืนหยัดสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างไม่ย่อท้อ ☀️⭐️🌈 #pjackclaimdi

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *